servisinvest

Profesionální management
veřejných zakázek

Svěřit správu veřejné zakázky profesionálům je v dnešní době složitých zákonů a často protichůdných nařízení EU pouze logickým krokem každé organizace, která musí či plánuje zadat zakázku formou veřejné soutěže. Zvolte si pro správu vašeho projektu společnost Servisinvest, která již od roku 2009 sdružuje profesionály na veřejné zakázky a dohled nad jejich průběhem.

Chci zdarma konzultaci projektu

Zadavatelské činnosti

  • služby manažera projektu v plném rozsahu
  • realizace soutěží na klíč včetně organizační pomoci zadavatelům při získávání dotačních prostředků
  • řešení dílčích úkonů během soutěže např.sestavení zadání soutěžních podmínek,organizační zajištění pořádání komise pro otevírání obálek,příprava rozborů nabídek, organizační zajištění pořádání komise pro posouzení a hodnocení nabídek atd.
  • poradenská činnost – dohled nad dodržováním zákona č.40/2004 Sb., odborné konzultace k jednotlivým úkonům během soutěže atd.
  • rozbory nabídkových cen uchazečů
  • provedení kontrolního rozpočtu
  • výběr dodavatele a subdodavatelů
  • zajišťování technického dozoru investora
  • provádění auditů veřejných zakázek

Zadavatelské činnosti v režimu zákona a dle jednotlivých operačních programů

Hlavní činností firmy Servisinvest s.r.o. je organizační zajištění a konzultační činnost při realizaci výběrových řízení,pomoc investorům při výběru dodavatelů a subdodavatelů veřejných zakázek, pomoc zadavatelům při organizaci získávání dotačních prostředků, provádění rozborů nabídkových cen, vytváření kontrolních rozpočtů a v neposlední řadě výkon funkce technického dozoru investora.

Zadavatelské činnosti mimo režim zákona

Např. ROP, OPPI, OPŽP apod.

Strategií společnosti je poskytovat pomoc zadavatelům při řešení otázek souvisejících s pořádáním veřejných soutěží. Zajišťujeme komplexní organizaci veřejných zakázek v souladu se zněním zákona č. 137/2006 Sb. V platném znění, včetně následného výkonu funkce technického dozoru objednatele pro stavební zakázky.

Naše společnost neposkytuje služby pouze pro investory definované zákonem o zadávání veřejných zakázek, ale také pro soukromé investory, kteří mohou s naší pomocí ušetřit nemalé prostředky.

Pro naši společnost pracují pouze odborníci, kteří prokázali svoji kvalitu již v mnoha výběrových řízeních a stavebních firmách. Účastní se pravidelných školení na danou tématiku pořádaných odborníky z Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, z Ministerstva pro místní rozvoj apod. Pravidelně se proškolují a sledují změny nejenom v oblasti zákona č.137/2006 Sb., ale také v oblasti zadávání veřejných zakázek, na kterých se finančně podílejí programy zahraniční pomoci.

Naše společnost poskytuje své služby i zadavatelům,kterým nastanou problémy v průběhu realizace výběrového řízení. V tomto případě se na nás mohou obrátit a my jim pomůžeme nastalé problémy řešit. Toto není podmíněno naší účastí na dalších fázích tohoto výběrového řízení.

Společnost se zaručuje,že veškerá rozhodnutí, nabídnutá pomoc a poskytnuté rady budou objektivní,ve prospěch zadavatele a vždy v plném souladu s platnými právními předpisy.


info@servisinvest.cz
+420 602 241 108

Servisinvest s.r.o.
Revoluční 724/7, 110 00 Praha 1 - Staré Město
IČ: 28774922, VAT/DIČ: CZ28774922

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku
u Městského soudu v Praze, v oddílu C,
vložka číslo 181484.

© 2013 - 2022 servisinvest s.r.o. Všechna práva vyhrazena.
Webové stránky vytvořila a spravuje společnost atneto.